ใบสมัครเรียน

 

หจก.wiringautocar จำกัด

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไฟฟ้ารถยนต์

                                                  วัน       เดือน           พ.ศ. 2560 

 หลักสูตรที่  ............ ปีการศึกษา 2560

ข้อตกลงของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1.  การจ่ายเงินค่าฝึกอบรม  ผู้เรียนต้องชำระเงินก่อนเรียนให้ครบก่อนเข้าเรียน(ยกเว้นบางกรณี)

     จำนวน  .........................บาท   (  .................................................................................................    )

2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์    

                   …………เข้ารับการฝึกอบรม ประจำทุกวัน  

                   ………..  เฉพาะ วัน อาทิตย์                           

 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. ผู้สมัคร  ชื่อ-นามสกุล  ................................................................ชื่อเล่น...................   ส่วนสูง....................น้ำหนัก................... กก.  วันเกิด..............วันที่.............เดือน.....................................................อายุ......................ปี   เชื้อชาติ....................สัญชาติ.................................ศาสนา.................................สถานภาพ  ……………..ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.......................หมู่...............ตำบล.................................อำเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...................................สถานที่สำคัญใกล้เคียง  ...................................................................................................................................

เบอร์โทรบ้าน.......................................เบอร์โทรมือถือ................................................................

E-MAIL ของผู้สมัครฯ……………………………………

 

 ข้อมูลผู้ปกครอง

2. บิดาชื่อ นาย.................................................................อายุ................ปี  เชื้อชาติ............................สัญชาติ.................................ศาสนา.................................สถานภาพ     ..................................ที่อยู่ปัจจุบัน          บ้านเลขที่..................หมู่.............ตำบล.................................อำเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.....................

เบอร์โทรบ้าน.......................................เบอร์โทรมือถือ......................................

อาชีพของบิดา...................................................ที่อยู่ที่ทำงาน ............................................................................

 

3. มารดาชื่อ นาง.................................................................อายุ..............ปี  สถานภาพ.............................เชื้อชาติ................................สัญชาติ.................................ศาสนา.................................

ที่อยู่ปัจจุบัน          บ้านเลขที่.......................หมู่...............ตำบล.................................อำเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์......................เบอร์โทรบ้าน.......................................เบอร์โทรมือถือ......................................อาชีพของมารดา...................................................สถานที่ทำงาน ...................................

 

4. ปัจจุบันผู้สมัครฯ มีผู้อุปการะที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง คือ (หากมีบิดา มารดา เป็นผู้อุปการะก็ไม่ต้องกรอก)

ชื่อ นามสกุล .........................................................อายุ..........ปี  สัญชาติ............เชื้อชาติ............ศาสนา.............ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่...............ตำบล.................................อำเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์......................

เบอร์โทรบ้าน.......................................เบอร์โทรมือถือ......................................

อาชีพ...................................................สถานที่ทำงาน .........................................................................................

 

5. ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ของผู้สมัครฯ

ชื่อสถานศึกษา

อำเภอ  , จังหวัด

โปรแกรม  แผนกหรือวิชาเอก

เกรดเฉลี่ยสะสม

ปีที่จบ

มัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช

 

 

 

 

อนุปริญญา/ปวส

 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

 

 

6. ประวัติการทำงาน

                สถานที่ทำงาน..........................................................................ตำแหน่ง............................................ลักษณะงาน....................................................................................................................................................

เริ่มทำงานตั้งแต่...............................สิ้นสุด........................................................................................................

 

7. ท่านทราบข่าวสถานที่ฝึกอบรมไฟฟ้ารถยนต์    จากที่ไหน 

...................................................................................................................................................

8. เมื่อท่านมีความรู้จบการฝึกอบรม ท่านมีความประสงค์จะเปิดกิจการเองหรือไม่  และที่ไหน

                       .......................................................................................................................

กฎข้อบังคับ

1.  เอกสารและตำราที่ใช้ในการฝึกอบรม หจก.ไวริ่ง ออโต้คาร์ จะเป็นผู้จัดหาให้แก่ผู้สมัครเรียนตามหลักสูตรเท่านั้น  สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดหามาเอง

2.  หากมิได้รับอนุญาตห้ามนำเอกสารหรือสิ่งของของ หจก.ไวริ่ง ออโต้คาร์ ไปโดยเด็ดขาด   ซึ่งหากทาง คณะผู้บริหาร หจก.ไวริ่ง ออโต้คาร์ ทราบเรื่อง  ท่านต้องยินยอมและพ้นสภาพการฝึกอบรมโดยทันที  

3.   ห้ามสูบบุหรี่  บริเวณสถานที่ฝึกอบรม  และห้องพัก  ให้สูบบริเวณที่จัดให้เท่านั้น

4.   ระหว่างการฝึกอบรม และหรือ ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน  หากผู้เข้ารับการฝึกได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือได้รับอันตรายจนถึงเสียชีวิตนั้น ซึ่งการนั้นเกิดจากผู้เข้ารับการฝึกเอง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ปกครองจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก หจก.ไวริ่ง ออโต้คาร์  ทั้งสิ้น

5.   เมื่อลงลายมือชื่อในใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม นี้แล้ว  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมคืน   ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดนั้นแล้วกับขอรับรองว่าข้อความนั้นเป็นความจริงทุกประการ การที่ข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกอบรมนี้ บิดา  มารดา  ผู้อุปการะหรือผู้ปกครองของข้าพเจ้าได้ทราบเป็นอย่างดีแล้วและข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                                                                                                               

ลงชื่อ .............................................................................ผู้สมัครเรียน

                                                             (  ......................................................................... )

 

                                                                     ลงชื่อ   ..................................................................................   พยาน  

                                                                                                                              ( ..................................................................................)

 

  ลงชื่อ    .......................................................................... ผู้รับสมัคร

(                                             )

 

         ว/ด/ป. ....................................................................................

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 

1.              สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  …………………………………

2.              สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน…………………

3.              สำเนา

4.              ………………………………………………………………………

5.              ………………………………………………………………………

6.              ………………………………………………………………………

บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม

คุณ วริศรา แก้วมณี  บัญชีธนาคาร 708-0-0-5409-5 

Visitors: 574,276